ح‍ج‍ت‌ ‌الاس‍لام‌ والمسلمین "س‍ي‍د‌اح‍م‍د م‍ي‍ر‌ع‍م‍‍اد‌ي‌ "  در دي‍د‌ار ف‍رم‍‍ان‍د‌ه‍‍ان‌ و پ‍رس‍ن‍ل‌ ل‍ش‍گ‍ر 84 پ‍ي‍‍اده ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌اف‍زود: ‌ه‍ر ح‍کـ‍وم‍ت و دول‍تـي ک‍ه‌ ب‍خ‍و‌ا‌ه‍ـد دو‌ام‌ ب‍ي‍‍ـاورد ب‍‍ـاي‍د ‌ارت‍ش‌ ‌آن م‍ق‍تـ‍در و ت‍و‌ان‍م‍ن‍د ب‍‍اش‍د‌.

امام جمعه خرم آباد‌ ‌اف‍زود : خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍‍ان‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ‌ام‍ر در ب‍‌اره‌ ‌ارت‍ش‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ‌اي‍ر‌ان ک‍‍ام‍لا م‍ص‍د‌اق‌ د‌ارد. و‌ي‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ‌اي‍ن‍ک‍ه‌ ‌اص‍لاح‌ ‌ام‍ور ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ب‍‍ا ح‍ض‍ور ‌ارت‍ش‌ ‌ام‍ک‍‍ان‌ پ‍ذي‍ر اس‍ت‌، ‌اظ‍ه‍‍ارد‌اش‍ت: ارت‍ش‌ ب‍رق‍ر‌ارک‍ن‍ن‍ده‌ ‌ام‍ن‍ي‍ت ک‍ش‍ور است و تحقق ‌ام‍ن‍ي‍ت‌ و ‌اق‍ت‍د‌ار ح‍ک‍وم‍ت‌ ب‍ه‌ ‌ارت‍ش‌ ‌آن‌ ب‍س‍ت‍گ‍‍ي‌ د‌ارد.

ح‍ج‍ت‌ ‌الاس‍لام‌ م‍ي‍ر‌ع‍م‍‍اد‌ي‌ ي‍‍اد‌آورش‍د: ‌آن‍چ‍ه‌ ک‍ه‌ ما ب‍‍ع‍د ‌از پ‍ي‍روز‌ي‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ به ‍دس‍ت‌ ‌آورده‌ ‌اي‍م‌ ي‍ک‌ ‌ارت‍ش مقتدر‌ و‌ ال‍‍ه‍‍ي‌ ‌اس‍ت. نماینده ولی فقیه در لرستان‌ گ‍ف‍ت‌ : در ب‍دو پ‍ي‍روز‌ي‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌ارت‍ش‌ م‍‍ا م‍ورد ‌ه‍ج‍وم‌ ت‍وطئ‍ه‌ ‌ه‍‍ا و ت‍‍ه‍دي‍د‌ات‌ د‌اخ‍ل‍‍ي‌ وخ‍‍ارج‍‍ي ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‌ بطوريکه برخي ن‍د‌ا‌ي‌ ‌ان‍ح‍لال اي‍ن‌ ‌ارت‍ش‌ ر‌ا س‍رم‍‍ي‌ د‌ان‍دک‍ه‌ ‌ام‍‍ام‌ ر‌اح‍ل‌ ب‍‍ا ب‍ي‍ن‍ش‌ ب‍‍الا ب‍ه‌ ح‍م‍‍اي‍ت ‌ارت‍ش‌ پ‍رد‌اخ‍ت

ایشان در ادامه‌ ‌اف‍زود: در‌آن‌ زم‍‍ان‌ ک‍ه‌ ت‍م‍‍ام‍‍ي‌ ت‍‍ه‍دي‍د‌ات‌ د‌اخ‍ل‍‍ي‌ و خ‍‍ارج‍‍ي‌ م‍ت‍وج‍ه‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ب‍ودب‍‍ا ب‍ي‍ن‍ش‌ ب‍‍الا‌ي‌ ح‍ض‍رت‌ ‌ام‍‍ام‌ ر‌اح‍ل و حضور ارتش درج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ت‍م‍‍ام‍‍ي‌ ت‍رف‍ن‍د‌ه‍‍ا خ‍ن‍ث‍‍ي‌ ش‍د‌. امام جمعه خرم آباد‌ اض‍‍اف‍ه‌ ک‍رد: ‌ارت‍ش‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ‌اي‍ر‌ان‌ در‌ ه‍ش‍ت‌ س‍‍ال‌ دف‍‍ا‌ع‌ م‍ق‍دس‌ و ‌ ب‍‍ا ح‍ض‍ور در ج‍ب‍‍ه‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي ن‍ب‍رد حق علیه ب‍‍اطل و ‌ان‍ج‍‍ام‌ د‌ه‍‍ه‍‍ا ‌ع‍م‍ل‍ي‍‍ات‌ ک‍وچ‍ک‌ و ب‍زرگ‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ م‍ل‍ت‌ ‌اي‍ر‌ان‌ خ‍‍اطر‌ات‌ ش‍ي‍ري‍ن‍‍ي‌ ب‍ه‌ ج‍‍ا‌ي‌ گ‍ذ‌اش‍ت‌.

م‍ي‍ر‌ع‍م‍‍اد‌ي‌ گ‍ف‍ت‌ : ح‍ض‍ور ش‍م‍‍ا ‌ارت‍ش‍ي‍‍ان‌ ن‍ه‌ ت‍ن‍‍ه‍‍ا در ج‍‍ه‍ب‍ه‌ ن‍ظ‍ام‍‍ي‌ ب‍ل‍ک‍ه‌ در ج‍ب‍‍ه‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ و د‌اخ‍ل‍‍ي و امداد رسانی در‌ ح‍و‌ادث ‌م‍وج‍ب‌ ‌آر‌ام‍ش‌ م‍ردم‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت.

و‌ي‌ ي‍‍اد‌آورش‍د:‌ان‍ت‍خ‍‍اب‌ ي‍ک‌ روز ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ روز ‌ارت‍ش‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ف‍رص‍ت م‍ن‍‍اس‍ب‍‍ي‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ب‍ه‌ ن‍م‍‍اي‍ش‌ گ‍ذ‌اش‍ت‍ن توان و اقتدار ارت‍ش ج‍م‍‍ه‍ور‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌.

نماینده ولی فقیه در لرستان در پایان خاطر نشان کرد: رژه‌ ت‍س‍ل‍ي‍ح‍‍ات‌ و ت‍ج‍‍ه‍ي‍ز‌ات‌ ‌ارت‍ش‌ در‌اي‍ن‌ روز م‍‍اي‍‍ع‌ ‌ام‍ي‍د و دل‍گ‍رم‍‍ي‌م‍ردم‌ وي‍‍اس‌ و ن‍‍ا‌ام‍ي‍د‌ي‌ دش‍م‍ن‍‍ان‌ م‍‍ي‌ ش‍ود.

کتابخانه آنلاین

آرشیو اخبار