خطبه اول:

خطیب جمعه خرم آباد یکی از اصول لازم برای اصلاح الگوی مصرف را رعایت حد و اندازه مصرف دانست و گفت: خداوندمتعال در قرآن یکی از صفات ممتاز عبادالرحمن را رعایت حد در مصرف می داند. وی انفاق را یکی از مصارف انسان عنوان کرد و افزود: بر طبق آیات قرآن، انفاق و مصرف باید دور از هرگونه اسراف و سخت گیری باشد.

ایشان با اشاره به اینکه اسراف و اقتدار دو نقطه مقابل یکدیگرند خاطر نشان کرد: اسراف آن است که بیش از حد و در غیرحق  و بی جا مصرف شود ولی اقتدار آن است که مصرف کمتر از حق و به مقدار لازم باشد.

وی از حفاظت و بهره جوئی صحیح از اموال به عنوان یکی دیگر از اصول لازم برای اصلاح الگوی مصرف یاد کرد و افزود: بهره وری درست از اموال فردی و عمومی یک ضرورت است که باید همگی در انجام آن کوشا باشیم.  

خطبه دوم:

ح‍ج‍ت‌ ‌الاس‍لام‌ "س‍ي‍د ‌اح‍م‍د م‍ي‍ر‌ع‍م‍‍اد‌ي‌ " با اشاره به سخنرنی رئیس جمهوری دراجلاس ژنو ‌اف‍زود: س‍خ‍ن‍ر‌ان‍‍ي ري‍ي‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ي‌ ‌اي‍ر‌ان‌ س‍ب‍ب‌ رس‍و‌اي‍‍ي ن‍ژ‌ادپ‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ وي‍ژه‌ ‌آم‍ري‍ک‍‍ا و رژي‍م‌ ‌غ‍‍اص‍ب‌ و ص‍‍ه‍ي‍ون‍ي‍س‍ت‍‍ي‌ ‌اس‍ر‌اي‍ي‍ل‌ ش‍د. و‌ي‌ ب‍‍اب‍ي‍‍ان ‌اي‍ن‍ک‍ه‌ ‌اج‍لاس‌ ژن‍و در م‍ح‍ل‍‍ي‌ ب‍رگ‍ز‌ار ش‍د ک‍ه‌ ‌اد‌ع‍‍ا‌ي دم‍وک‍ر‌اس‍‍ي‌ و ‌آز‌اد‌ي‌ ب‍ي‍‍ان‌ د‌ارن‍د ت‍ص‍ري‍ح‌ ک‍رد: ‌ام‍‍ا ب‍رخ‍‍ي‌ ‌اف‍ر‌اد ‌اج‍لاس‌ ب‍‍ا ‌اي‍ج‍‍اد ‌اخ‍ت‍لال‌ و خ‍روج از م‍ح‍ل‌ ح‍‍اض‍ر ن‍ب‍ودن‍د ي‍ک‌ ن‍ظر م‍خ‍‍ال‍ف‌ خ‍ود ر‌ا ب‍ش‍ن‍ون‍د

و‌ي‌ ب‍‍ا طرح‌ ‌اي‍ن‌ پ‍رس‍ش‌ ک‍ه‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ‌ه‍ن‍گ‍‍ام‌  ا‌ع‍ت‍ر‌اض‌ م‍س‍ل‍م‍‍ان‍‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍‍اري‍ک‍‍ات‍ور ت‍و‌ه‍ي‍ن‌ ‌آم‍ي‍ز پ‍ي‍‍ام‍ب‍ر گ‍ر‌ام‍‍ي‌ ‌اس‍لام‌ ، م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ‌آز‌اد‌ي ب‍ي‍‍ان‌ ر‌ا ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍‍ي‌ ک‍ن‍ي‍د ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت: ام‍‍ا س‍خ‍ن‍‍ان‌ ري‍ي‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور ي‍ک‌ م‍ل‍ت‌ ‌آز‌اده‌ ر‌ا ن‍م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‍ي‍د ت‍ح‍م‍ل‌ ک‍ن‍ي‍د‌. خ‍طي‍ب‌ ج‍م‍‍ع‍ه‌ خ‍رم‌ ‌آب‍‍اد گ‍ف‍ت‌ : ‌اي‍ج‍‍اد ‌اخ‍ت‍لال‌ در ب‍زرگ‍ت‍ري‍ن‌ ‌اج‍لاس‌ ب‍ي‍ن‌ ‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ي‌ ک‍ه‌ ب‍‍ا ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ري‍ز‌ي‌ ق‍ب‍ل‍‍ي‌ ت‍وس‍ط رژي‍م‌ ص‍‍ه‍ي‍ون‍ي‍س‍ت‍‍ي ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ ، ن‍ش‍‍ان‍ه‌ دي‍گ‍ر‌ي‌ ب‍ر ن‍ن‍گ‌ و ذل‍ت‌ ‌اي‍ن‌ رژي‍م‌ ‌غ‍‍اص‍ب‌ ‌اس‍ت.‌‌

ح‍ج‍ت‌ ‌الاس‍لام‌ م‍ي‍ر‌ع‍م‍‍اد‌ي‌ ‌اض‍‍اف‍ه‌ ک‍رد: س‍خ‍ن‍ر‌ان‍‍ي‌ ق‍‍اط‍ع‌ و ش‍ج‍‍ا‌ع‍‍ان‍ه ري‍ي‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور ‌اي‍ر‌ان‌ ح‍رف‌ دل‌ ‌ه‍م‍ه‌ م‍ل‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌آز‌اده‌ ج‍‍ه‍‍ان‌ ب‍ود و ن‍ش‍‍ان‌ د‌اد م‍ن‍ش‍‍ا ن‍ژ‌ادپ‍رس‍ت‍‍ي‌ ، ظل‍م‌ ، ت‍ب‍‍ع‍ي‍ض‌ و ت‍ج‍‍اوز م‍س‍ت‍ک‍ب‍ر‌ان‌ ، ق‍درت طل‍ب‍‍ي‌ و خ‍ودک‍‍ام‍گ‍‍ي‌ ‌اس‍ت.

و‌ي‌ م‍ص‍د‌اق‌ ب‍‍ارز ن‍ژ‌ادپ‍رس‍ت‍‍ي‌ ‌از ن‍ظر ‌ه‍م‍ه‌ ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ و م‍ل‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌آز‌اده‌ ر‌ا رژي‍م‌ ‌غ‍‍اص‍ب‌ ‌اس‍ر‌اي‍ي‍ل د‌ان‍س‍ت‌ و گ‍ف‍ت: دو پ‍دي‍ده‌ ش‍وم‌ ن‍ژ‌ادپ‍رس‍ت‍‍ي‌ و ق‍درت‌ طل‍ب‍‍ي‌ ن‍م‍‍اد ج‍‍ا‌ه‍ل‍ي‍ت‌ و ج‍‍ه‍‍ال‍ت‌ ‌اس‍ت‌ و ‌اس‍ت‍ق‍لال‌ و ب‍زرگ‍‍ي‌ م‍ل‍ت‍‍ه‍‍ا را ب‍ه‌ خ‍طر م‍‍ي‌ ‌ان‍د‌ازد. میرعمادی‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ب‍‍ا‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ‌اردي‍ب‍‍ه‍ش‍ت‌ م‍‍اه‌ س‍‍ال‍روز ش‍ک‍س‍ت‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ن‍ظ‍ام‍‍ي‌ ‌آم‍ري‍ک‍‍ا ب‍ه‌ طب‍س‌ ‌اف‍زود: ‌اي‍ن ح‍‍ادث‍ه ‌از ب‍زرگ‍ت‍ري‍ن و ب‍‍ي‌ ن‍ظي‍رت‍ري‍ن‌ ح‍و‌ادث‌ ت‍‍اري‍خ‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ‌اي‍ر‌ان‌ ‌اس‍ت.

ن‍م‍‍اي‍ن‍ده‌ ول‍‍ي‌ ف‍ق‍ي‍ه‌ در ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ا ب‍ي‍‍ان‌ ‌اي‍ن‍ک‍ه‌ م‍ح‍‍اس‍ب‍‍ات‌ م‍‍اد‌ي آم‍ري‍ک‍‍ادر ‌اي‍ن‌ ح‍م‍ل‍ه‌ دق‍ي‍ق‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌ ، ‌ع‍ل‍ت‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ‌آم‍ري‍ک‍‍ا ر‌ا ‌ع‍و‌ام‍ل‌ م‍‍ع‍ن‍و‌ي ‌‌ و ن‍‍ادي‍ده‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ق‍درت‌ خ‍د‌اون‍د ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ک‍رد.

ح‍ج‍ت‌ ‌الاس‍لام‌ م‍ي‍ر‌ع‍م‍‍اد‌ي‌ در ب‍خ‍ش‌ دي‍گ‍ر‌ي‌ ‌از س‍خ‍ن‍‍ان‌ خ‍ود ح‍م‍ل‍ه‌ ت‍روري‍س‍ت‍‍ي‌ ب‍ه‌ ز‌اي‍ر‌ان‌ ‌اي‍ر‌ان‍‍ي‌ در ‌ع‍ر‌اق‌ ر‌ا م‍ح‍ک‍وم‌ ک‍رد و گ‍ف‍ت‌ : در ح‍‍ال‌ ح‍‍اض‍ر دو م‍‍ان‍‍ع‌ ب‍زرگ‌ در ‌ع‍ر‌اق‌ و ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ز‌اي‍ر‌ان‌ ‌اي‍ر‌ان‍‍ي‌ ب‍ه‌ وج‍ود ‌آم‍ده‌ ‌اس‍ت. و‌ي‌ ‌اف‍زود: م‍س‍وولان‌ زي‍‍ارت‍‍ي‌ ک‍ش‍ور ب‍‍اي‍د در م‍ورد وج‍ود ت‍روري‍س‍ت‍‍ه‍‍ا در ‌ع‍ر‌اق‌ و ‌اف‍ر‌اد م‍ت‍ح‍ج‍ر در ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌ ‌اق‍د‌ام‍‍ات‍‍ي‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ د‌ه‍ن‍د.

ایشان ‌ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ‌اض‍‍اف‍ه‌ ک‍رد:ب‍زرگ‍ت‍ري‍ن‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ‌اص‍لاح‌ ‌ال‍گ‍و‌ي‌ م‍ص‍رف‌ ، ‌اص‍لاح‌ ‌ال‍گ‍و‌ي‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ ‌اس‍ت. خ‍طي‍ب‌ ج‍م‍‍ع‍ه‌ خ‍رم‌ ‌آب‍‍اد گ‍ف‍ت‌ :‌آد‌اب‌ و رس‍وم‌ ‌غ‍ل‍ط‍ي‌ وج‍ود د‌ارد ک‍ه‌ ب‍‍اي‍د ‌اص‍لاح‌ ش‍ود، چ‍ر‌اک‍ه‌ در ص‍ورت‌ ‌اص‍لاح‌ م‍س‍‍اي‍ل‌ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي  و ‌ا‌ع‍ت‍ق‍‍اد‌ي‌ ، ‌اص‍لاح‌ ‌ال‍گ‍و‌ي‌ ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ي‌ ‌ه‍م‌ ص‍ورت‌ م‍‍ي‌ گ‍ي‍رد.

آخرین اخبار