" تفسیر عماد" عنوان کتاب‌هایی است که آیت الله میرعمادی موفق به شرح و تفسیر سوره‌هایی از قرآن شده که جلد اول آن تفسیر سوره «حدید» و جلد دوم آن تفسیر سوره «زمر» و جلد سوم آن سوره احزاب می باشد.

در این کتاب توجه خاصی به جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی و تربیتی آیات قرآن شده است.

این کتاب از سوی نشر باقیات، چاپ و منتشر شده است.

آرشیو اخبار